0


                                          મોટાભાગના તબક્કે આપણે પોતાના વ્યક્તિત્વને બીજા દ્વારા સંચાલિત કરીએ છીએ. હોવું તો એ જોઈએ કે આપણે પોતાના વ્યક્તિત્વ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. કોઈપણ કામ કરો આ વાત ઉપર વધુ ધ્યાન ન આપો કે લોકો આપણા વિશે શું વિચારતા હશે. બીજાની ટીકા ટિપ્પણીઓથી જવાબ આપણે સંચાલિત થવા લાગીએ છીએ તો એક મોટું નુકસાન એ પણ થાય છે કે આપણો આત્મવિશ્વાસ ડગમગવા લાગે છે.
આપણે પોતાના વ્યક્તિત્વ ઉપર જેટલા વધુ શ્રદ્ધા રાખીશું આપણી અંદર એક નવી યોગ્યતાનો જન્મ થશે અને તે છે સારી અને ખરાબ પરિસ્થિતિઓમાં જીવવાનો નિર્ણય આપણે પોતે લઈશું. જીવન બગીચા અને જંગલ બંનેની જેમ જીવવું પડે છે.
                 બગીચામાં ઝાડ-ફૂલ વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. માળી તેની બરાબર દેખભાળ કરે છે. બગીચામાં બધા સુરક્ષિત હોય છે. સજાવટ હોય છે, ત્યાં ખીલેલા ફૂલ માત્ર આકર્ષિત કરે છે પણ મનને પણ મોહી લે છે. આપણુ જીવન આ રીતે બગીચાની જેમ જ હોય છે. પરંતુ જીવનનો એક પક્ષ જંગલ માફક પણ હોવો જોઈએ. પ્રકૃત્તિનું આ રૂપ વનમાં પણ જોવા મળે છે. પરંતુ ત્યાં એક સ્વાભાવિકતા હોય છે, જંગલનું રૂપ અણધડ અને અછૂતું હોય છે.
                 કોઈ માલિક કે માળીને તેની ઉપર પોતાનું નિયંત્રણ નથી કરેલ હોતું. ત્યાં સંઘર્ષ હોય છે, પણ સૌંદર્ય પણ હોય છે. આપણું વ્યક્તિત્વ ત્યાં જંગલની જેમ હોય છે તો તેની અભિવ્યક્તિ તદ્દન અલગ રહેતી હોય છે. એટલા માટે જૂના સમયમાં વનવાસનું પણ એક મહત્વ હતું. જીવનને વન અને બાગ બંનેમાંથી પસાર કરવું જોઈએ. સુવિધા અને સંઘર્ષ બંને પોત-પોતાની શીખ આપીને જાય છે. જેટલા આપણે વ્યક્તિત્વ ઉપર શ્રદ્ધાવાન થઈશું આપણે એ પરિસ્થિતિઓથી પરિચિત થઈ જઈશું. પોતાના વ્યક્તિત્વ ઉપર પાછા ફરવા માટે એક સરળ માધ્યમ છે. જીવનમાં સંત્સંગની તકને બનાવી રાખો..

Post a Comment

 
Top