0


યોગ મુદ્રા ટેકનીક
આ ટેકનીકમાં અગાઉની પ્રેકટીસ બાદ એક બટન તૈયાર કરવામાં આવે છે,જેનો ઉપયોગ તમે ઈચ્છો ત્યારે કરીને તુરંત અને ચમત્કારિક પરિણામ મેળવી શકો છો.આ બટન તૈયાર કર્યા બાદ તમારે આલ્ફા અવસ્થામાં જવાની જરૂર રહેતી નથી.તમે આ બટનનો ઉપયોગ કરીને સીધા જ આલ્ફામાં પહોંચી શકો છો.અને તમારી ઈચ્છા મુજબ ઉપયોગ કરીને ધાર્યા મુજબ પરિણામ મેળવી શકો છો.Download PDF (205 kb)
                      Download Link -2

Post a Comment

 
Top