0


પેઈન કન્ટ્રોલ


   તમારા શરીરના કોઈપણ ભાગના દુખાવાને દૂરકરવા

માટે તમારે પેઈન કીલર દવાઓ લેવાની જરૂર નથી તેને

સ્થાને તમે પેઈન કંન્ટ્રોલ ટેકનીકનો ઉપયોગ કરી શકો છો

અને તમે ખુદ પોતે જ એની અસરકારકતાને અનુભવી શકો

છો.તો મિત્રો આવો જોઈએ પેઈનને કન્ટ્રોલ કરવાની પધ્ધતિ....


Download PDF (190 kb)
                      Download Link -2

Post a Comment

 
Top