0


સર્કલ ઓફ કોન્ફીડન્સ


 સર્કલ ઓફ કોન્ફીડન્સ એક એકસરસાઈઝ છે.આ

એકસરસાઈઝથી તમે તમારી અંદર આત્મવિશ્વાસ

લાવી શકો છો.જયારે પણ તમારા જીવનમાં તમને

આત્મવિશ્વાસ  અને પાવરની જરૂર પડે ત્યારે તમે

આ એકસરસાઈઝનો ઉપયોગ કરી શકો છો......

તો મિત્રો આવો
બીજું કદમ ઉઠાવીએ...

Download PDF (232 kb)  
                     Download Link -2

Post a Comment

 
Top