0
નકારાત્મકતામાં સફળતા
નકારાત્મકતામાં સફળતા

એક જંગલ હતું. તેમાં એક હરણી ગર્ભવતી હતી અને તેનું બચ્ચુ જન્મવાની તૈયારીમાં જ હતું. દૂર દેખાઈ રહેલું નદી પાસેનું એક ઘાસનું મેદાન તેને સુરક્ષિ...

Read more »
 
 
Top