0
શું તમે ક્રોધના આખા પરિવારને ઓળખો છો?
ક્રોધની એક લાડકી બહેન છે - જીદ
ક્રોધની પત્ની છે - હિંસા
ક્રોધનો મોટો ભાઈ છે - અહંકાર
ક્રોધનો બાપ, જેનાથી ડરે છે - ભય
 ક્રોધની દિકરીઓ છે - નિંદા ને ચુગલી
ક્રોધનો દિકરો છે - વેર
પરિવારની નખરાળી વહુ છે - ઇર્ષ્યા
 ક્રોધની પૌત્રી છે - ઘ્રુણા
ક્રોધની મા છે - ઉપેક્ષા
અને ક્રોધના દાદા છે - દ્વેષ
 
તો ખાનદાનથી હંમેશા દૂર રહેજો તો ખુશ રહી શકશો.

Post a Comment

 
Top