0
એક શાણા માણસે પ્રેક્ષકો સમક્ષ એક રમૂજી ટૂચકો કહ્યો અને બધાં સાંભળી ખૂબ હસ્યાં.થોડી વાર રહીને તેણે ફરી પાછો ટૂચકો કહી સંભળાવ્યો. વખતે થોડાં લોકો સાંભળી હસ્યાં.ફરી પાછો ટૂચકો તેણે કહ્યો અને વખતે સાવ ઓછા લોકો સાંભળી હસ્યાં.છેવટે એક વખત એવો આવ્યો જ્યારે તેણે ફરી વાર ટૂચકો કહી સંભળાવ્યો અને વખતે કોઈ તેના ટૂચકા પર હસ્યું નહિ.તેણે સ્મિત કર્યું અને કહ્યું,"જો તમે એક નો એક ટૂચકો સાંભળી વારંવાર હસી શકતા નથી તો પછી કોઈ એક સમસ્યા પર શા માટે વારંવાર રડવું જોઇએ?ભૂતકાળ ને ભૂલી જવો જોઇએ અને સતત આગળ વધતા રહેવું જોઇએ."

Post a Comment

 
Top