0
ઇચ્છાને ઇન્સ્પિરેશન બનાવો
ઇચ્છાને ઇન્સ્પિરેશન બનાવો

                                          વિશ યુ ઓલ ધ સક્સેસના મેસેજ તો તમને જીવનની દરેક પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ પરીક્ષાઓ વખતે મળતાં જ...

Read more »

0
આત્મવિશ્વાસ દ્વારા સફળતા
આત્મવિશ્વાસ દ્વારા સફળતા

                                                            કેલીફોર્નીયાથી કેટેલીના ટાપુ ૨૫ માઈલ દુર છે. આ ચેનલને તરીને પર કરવાનું સાહસ...

Read more »

0
The master key of life
The master key of life

                                                                                                        Tr. Haresh padaliya            ...

Read more »

0
તમે જેવું વિચારસો તેવુ તમારા જીવનમાં બનશે
તમે જેવું વિચારસો તેવુ તમારા જીવનમાં બનશે

                    નાનું બાળક સાયકલ શીખતું હોય ત્યારે તમે એમ કહેશો કે જો સામે ઝાડ છે તેને સાયકલ અથડાવતો નહિ તો શું થશે ખબર છે? તેની સ...

Read more »
 
 
Top