0
એકટીંગ - Acting- Best short Moral Story in Gujarati by Mukeshbhai Sojitra
એકટીંગ - Acting- Best short Moral Story in Gujarati by Mukeshbhai Sojitra

અલકાપુરી વડોદરાનો એક ભવ્યાતિભવ્ય કહી શકાય તેવો વિસ્તાર. અલકાપુરીના હાર્દ સમાન એક વિસ્તારમાં આવેલા એક બંગલામાં સુરભી સવારનો નાસ્તો બનાવી રહ...

Read more »

0
ગાંઠ (Ganth) - Best Story in Gujarati by Mukeshbhai Sojitra
ગાંઠ (Ganth) - Best Story in Gujarati by Mukeshbhai Sojitra

નદીનાં ખુલ્લાં પટમાં એક પડાવ હતો. ચાલીસેક તંબુ તાણેલા. નાની એવી વસાહત જ જોઈ લ્યો. બાજુમાં જ એક નાનકડું શહેર હતું. લગભગ પોણો મહિનો થયો હતો ...

Read more »
 
 
Top